Amethystkehlnymphe Lampornis amethystinus

Amethystkehlnymphe
Weibchen der Amethystkehlnymphe am Nest
Seitenanfang